Inpassingsplan en vergunningen Windpark Bijvanck onherroepelijk


ANGERLO/LOIL - De bouw van Windpark Bijvanck is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft op 4 april het provinciale inpassingsplan, de omgevingsvergunning, watervergunning en ontheffing Wet natuurbescherming onherroepelijk verklaard. Er kan geen bezwaar meer worden gemaakt of beroep ingesteld tegen de windmolens tussen Angerlo en Loil.

Voorbereidingen voor de bouw Voordat de bouw daadwerkelijk begint, moeten er nog wel veel praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Deze worden de komende tijd verder opgepakt. De inschatting is dat de bouw van de windmolens medio 2019 begint. Een exacte planning kan nog niet worden gegeven op dit moment. Wie op de hoogte wil worden gehouden van de vorderingen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website www.windparkbijvanck.nl.

Uitspraak Raad van State
Op 28 februari 2018 was de zitting bij de Raad van State naar aanleiding van de ingediende beroepen tegen het inpassingsplan, de omgevingsvergunning, de watervergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming. Op 4 april 2018 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde bijna alle ingediende beroepen ongegrond. De RvS heeft één aanpassing gedaan aan het inpassingsplan als gevolg van een beroep, met betrekking tot veiligheidseisen in relatie tot gasleidingen in de omgeving. Hierover was al een regel opgenomen in het inpassingsplan, maar de RvS heeft deze nu aangescherpt. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoerbaarheid van Windpark Bijvanck. De overige beroepen tegen het inpassingsplan en de vergunningen zijn ongegrond verklaard. De beroepen tegen de ontheffing Wet natuurbescherming zijn door de RvS niet-ontvankelijk verklaard.

SDE+-subsidie is verleend
Recent is ook een andere belangrijke stap gezet: de SDE+-subsidie die Raedthuys Pure Energie heeft aangevraagd, is verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee is een stevig financieel fundament gelegd onder de windmolens. De SDE+ is een subsidie ter stimulering van opwek van duurzame energie (wind, zon, biomassa, water, geothermie). De Nederlandse overheid verstrekt deze subsidie via RVO. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie, omdat de kostprijs van de duurzame energie hoger is dan die van energie uit fossiele brandstoffen. De subsidie wordt verleend voor een periode van vijftien jaar en vormt daarmee een goede basis voor een gezonde exploitatie van de windmolens. Meer informatie over de SDE+ staat hier.
De vier windmolens krijgen een ashoogte van minimaal 99 meter en maximaal 124 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 meter en maximaal 122 meter. Dat betekent dat de wieken 50 tot 61 meter lang worden. De tiphoogte wordt daarmee minimaal 149 meter en maximaal 185 meter.
De vier windmolens wekken samen naar verwachting 37 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is evenveel als ruim 12.000 huishoudens per jaar verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).


www.windparkbijvanck.nl

Meer berichten